Zasady uczestnictwa w wydarzeniach w okresie epidemii

Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi dostępnymi na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w wydarzeniu na terenie amfiteatru wykorzystanych może być do 50 % liczby miejsc dostępnych (nie więcej jednak niż 999 osób)
Udział publiczności w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem:

  • zakrywania ust i nosa przez uczestników ;
  • obowiązkowej dezynfekcji dłoni przez uczestników przed wejściem na teren amfiteatru;
  • ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów, przy czym obiekt ( dwie bramy) zostanie udostępniony publiczności na min. godzinę przed wydarzeniem,
  • uczestnictwo w wydarzeniu na terenie amfiteatru jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie obowiązującego w nim regulaminu.
  • zachowania dystansu społecznego min. 1,5 m. między uczestnikami wydarzenia;

Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy:

  • osoby, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • osoby, która uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest również wypełnienie oświadczenia , które przekazane zostanie Organizatorowi najpóźniej w dniu imprezy wraz z informacją o ochronie danych , na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w ramach poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną, którego wzór znajduje się w załączniku.