REGULAMIN AMFITEATRU PRZY UL. KAJKI 2 W KĘTRZYNIE

REGULAMIN AMFITEATRU PRZY UL. KAJKI 2 W KĘTRZYNIE

– obowiązujący w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

1. Amfiteatr przeznaczony jest do przeprowadzania imprez kulturalnych i rekreacyjnych, zwanych dalej Imprezami.

2. Organizator Imprez oraz ich uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu
i przestrzegania jego postanowień. Uczestnicy Imprez odbywających się na terenie Amfiteatru dodatkowo zobowiązani są do przestrzegania regulaminów poszczególnych imprez ustalanych przez Organizatora.

3. Korzystanie z obiektu podmiotów niezwiązanych z Kętrzyńskim Centrum Kultury dozwolone jest tylko za zgodą Dyrektora Kętrzyńskiego Centrum Kultury, w oparciu o umowę cywilno-prawną oraz po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

4. Organizator Imprezy zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów
w zakresie organizacji imprez w czasie epidemii, w tym rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także wytycznych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, w tym w szczególności do:

 • udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc,

 • egzekwowania obowiązku zakrywania ust i nosa przez uczestników Imprez,

 • rozmieszczenie środków do dezynfekcji oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu 2 m.

 • wyposażenie pracowników ochrony oraz bileterów w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, środki do dezynfekcji rąk); na imprezach, gdzie obowiązuje procedura przeszukania, ochrona powinna regularnie dezynfekować ręce;

 • ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu 2 metrów;

 • obowiązkowej dezynfekcja dłoni przez uczestników przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy;

 • kontrolowanie przepływu publiczności przez obsługę imprezy.

5. Amfiteatr jest wyposażony w 1470 miejsc siedzących, które będą wykorzystywane przez organizatora Imprezy przy uwzględnieniu ograniczeń w zakresie liczby widzów i sposobu ich rozmieszczenia, określonych stosownymi przepisami prawa na czas epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

6. Uczestnicy Imprez w czasie przebywania na terenie amfiteatru zobowiązują się do posiadania materiałów ochrony osobistej (maseczki) oraz przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa (za wyjątkiem osób
z przeciwskazaniami zdrowotnymi), zdezynfekowania rąk przed wejściem na teren obiektu, zachowania wymaganego 2 metrowego odstępu od innych uczestników imprezy (za wyjątkiem opiekunów dzieci do 13 roku
osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących i osób przebywających z osobą z orzeczeniem
o niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie),
a także do stosowania się do wytycznych oraz wymogów organizatora w zakresie zachowanie środków ostrożności mających na celu zapobiegania rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2.

7. Organizator Imprezy może uzależnić prawo do uczestniczenia w niej od zgody uczestnika na wypełnienie ankiety lub oświadczenia o uczestnictwie w Imprezie. Treść ankiety lub oświadczenia wraz informacją
o ochronie danych osobowych zostanie udostępniona uczestnikowi w sposób ustalony przez Organizatora danej Imprezy.

8. Osoby przebywające na terenie Amfiteatru zobowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń i nakazów służb porządkowych, organizatora imprezy oraz administratora Amfiteatru.

8. Zabrania się:

 • uczestniczenia w Imprezie osobom przebywającym w kwarantannie i izolacji lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, a także osobom które miały w ostatnim czasie kontakt z wyżej wskazanymi osobami,

 • wstępu na teren amfiteatru w czasie Imprez bez ważnego biletu (w przypadku imprez biletowanych),

 • wstępu na teren amfiteatru dzieci małoletnich bez opieki i nadzoru osób dorosłych,

 • wstępu na teren amfiteatru osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,

 • spożywania napojów alkoholowych za wyjątkiem imprez, na które organizator uzyskał zgodę,

 • używania ognia otwartego,

 • niszczenia roślinności, demolowania urządzeń i wyposażenia amfiteatru,

 • rzucania wszelkich przedmiotów na scenę i widownię,

 • wchodzenia na scenę osób nieuprawnionych,

 • jazdy na rowerach i deskorolkach, wprowadzania psów

9. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie umożliwiającym swobodne poruszanie się.

10. Zabrania się wnoszenia do amfiteatru:

 • wszelkiego rodzaju broni i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń,

 • pojemników do rozpylania gazów lub farby, a także substancji żrących,

 • butelek, kubków i innych przedmiotów wykonanych z twardego materiału (np. szkło),

 • fajerwerków i innych środków pirotechnicznych, napojów alkoholowych.

11. Osoby naruszające regulamin będą wyprowadzane poza teren amfiteatru przez służby porządkowe. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie amfiteatru będą pociągane do odpowiedzialności karno-administracyjnej.