Modernizacja Kina "Gwiazda" w Kętrzynie
Dodał: Administrator   
Share this!

Image

 „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Modernizacja kina „Gwiazda” w Kętrzynie na potrzeby Kętrzyńskiego Centrum Kultury”. 

 

GALERIA

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Cel projektu
Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury kulturalnej poprzez poprawę stanu technicznego obiektu instytucji kultury wraz z doposażeniem w nowoczesne techniki przekazu i ekspozycji
Przedmiotowa inwestycja pozwoli na osiągnięcie następujących celów ogólnych:
• ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru objętego wsparciem,
• wzrost atrakcyjności Kętrzyna (poprawa wizerunku miasta) jako ponadlokalnego ośrodka rozwoju kultury • poprawa dostępności mieszkańców i turystów do oferty usług kulturalno-rozrywkowych,
• stworzenie możliwości rozwoju nowych, dotąd nie realizowanych wydarzeń o charakterze kulturalnym,
• podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta,
• wydłużenie sezonu turystycznego.
Modernizacja istniejącego budynku kina „Gwiazda" w Kętrzynie przyczyni się do realizacji celów bezpośrednich takich jak:
• zwiększenie oferty kulturalno-turystycznej miasta, w tym wzrost liczby imprez związanych z promocją walorów kultury lokalnej,
• poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez wzrost dostępu do dóbr kultury,
• aktywizacja mieszkańców miasta, wzrost poziomu uczestnictwa zwłaszcza dzieci i młodzieży w imprezach o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
• podniesienie standardu obiektu i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych i stworzenie nowych miejsc pracy
Powstanie nowoczesnej infrastruktury przyczyni się również do poprawy jakości oferty turystycznej regionu,
oraz stworzy możliwości organizowania większej liczby imprez o charakterze kulturalno-turystycznym, integrujących społeczność, promujących miasto i region.

W wyniku modernizacji w obiekcie powstanie m.in.:
-wyremontowana sala kinowo-teatralna, wyposażona w nowoczesne nagłośnienie i kinotechnikę oraz oświetlenie
- sale prób dla zespołów muzycznych i teatralnych,
- sale ćwiczeń dla zespołów tanecznych z profesjonalną podłogą i lustrami,
- galeria,
- sala klubowa,
- pracownia plastyczna,
- pracownia komputerowa,
- pracownia fotograficzna z ciemnią,
- pomieszczenia socjalne dla instruktorów, pomieszczenia biurowe

Image